Rozszerzanie ekstraktora w SAP CRM

Firma SAP wraz ze swoim cudownym systemem CRM (i nie tylko) dostarcza szereg predefiniowanych ekstraktorów przy pomocy, których możemy wyekstrahować dane do hurtowni danych. Niestety jak to w życiu bywa coś co jest dostarczone razem z systemem nie spełnia naszych wymagań i tak jest też z ekstraktorami.
Spróbuję tu pokazać na prostym przykładzie jak można rozszerzyć ekstraktor o dodatkowe pola, uzupełnić je danymi i przetestować tak powstałą strukturę. Jako przykład weźmiemy ekstraktor o dużo mówiącej nazwie 0CRM_SALES_ACT_I, który odpowiada za wydobycie danych dotyczących pozycji aktywności.

 1. Rozszerzanie struktury ekstrakcyjnej
 2. W transakcji RSA6 odnajdujemy standardowy ekstraktor 0CRM_SALES_ACT_I. Wybieramy funkcję „Rozszerzanie struktury ekstraktu”. Wpisujemy odpowiednią nazwę dla struktury append lub akceptujemy tą zaproponowaną przez system (u mnie: ZACRMT_BW_DS_ACTIVITY_I). Nazwa ta w tym przypadku nie ma większego znaczenia.
  Na zakładce „Składniki” dodajemy odpowiednie pola:

  • ZZUSR_STAT - typ składnika CRM_J_STATUS
  • ZZSTSMA - typ składnika CRM_J_STSMA

  Przy zapisywaniu projektu wybieramy odpowiedni pakiet (np. ZCRM_BI) i tworzymy zlecenie transportowe.
  Aby wyświetlić/edytować nowo rozszerzoną strukturę musimy wyjść/wejść ponownie do transakcji RSA6, zaznaczyć ekstraktor 0CRM_SALES_ACT_I i wybrać przycisk "Edycja źródła danych".
  W kolejnym ekranie odnajdujemy stworzone wcześniej pola i odznaczamy dla nich opcje „Ukrycie pola” i „ Pole znane tylko w EXIT klienta”, następnie zapisujemy ekstraktor.

 3. Implementacja rozszerzenia – BAdI
 4. Po rozszerzeniu struktury, nowo dodane pole musi zostać wypełnione danymi. SAP dostarcza wiele mechanizmów do realizacji tego celu. W tym przypadku zostało wykorzystane BAdI typu CRM_BWA_MFLOW. Tego typu BAdI wykorzystujemy dla źródeł danych typowo CRM-owych.
  W transakcji SE19 (Edytor BAdI) tworzymy nową implementację dla CRM_BWA_MFLOW o nazwie ZCRM_SALES_ACT_I_BAD (nazwa dowolna).
  Akceptujemy zaproponowane przez system lub podajemy własne nazwy dla tworzonych klas i interfejsów. W tym przypadku są to odpowiednio: ZCL_IM_CRM_SALES_ACT_I_BAD i IF_EX_CRM_BWA_MFLOW.
  Implementacja funkcjonalności sprowadza się do edycji metody ENHANCE_DATA_SOURCE. Kod odpowiedzialny za uzupełnianie pól dodanych wcześniej do struktury ekstrakcyjnej wygląda następująco:

  method IF_EX_CRM_BWA_MFLOW~ENHANCE_DATA_SOURCE.
  FIELD-SYMBOLS: <l_s_data> TYPE crmt_bw_ds_activity_i,
  <l_s_tj30_stat> TYPE v_tj30,
  <l_s_jest_buf> TYPE crmt_jest_buf
  .
  DATA: l_guid16 TYPE crmt_object_guid.
  DATA: lt_jest_buf TYPE crmt_jest_buf_tab,
  lv_obtyp TYPE jsto-obtyp,
  lv_stsma TYPE jsto-stsma,
  lv_stonr TYPE tj30-stonr,
  lt_status TYPE TABLE OF jstat,
  lt_tj30_stat TYPE TABLE OF v_tj30
  .
  IF i_datasource = '0CRM_SALES_ACT_I'.
  LOOP AT ct_data ASSIGNING <l_s_data>.
  l_guid16 = <l_s_data>-guid.
  CLEAR lt_jest_buf.
  CALL FUNCTION 'CRM_STATUS_READ'
  EXPORTING objnr = l_guid16
  IMPORTING et_jest_buf = lt_jest_buf
  obtyp = lv_obtyp
  stsma = lv_stsma
  stonr = lv_stonr
  TABLES status = lt_status
  EXCEPTIONS object_not_found = 1
  .
  IF sy-subrc = 0 AND lv_stsma <> ''.
  CLEAR lt_tj30_stat.
  CALL FUNCTION 'CRM_GET_STATUS_PROFILE'
  EXPORTING iv_stsma = lv_stsma
  TABLES et_status = lt_tj30_stat
  EXCEPTIONS stsma_not_found =1
  .
  IF sy-subrc = 0.
  LOOP AT lt_tj30_stat ASSIGNING <l_s_tj30_stat>.
  READ TABLE lt_jest_buf WITH KEY stat = <l_s_tj30_stat>-estat ASSIGNING <l_s_jest_buf>.
  IF sy-subrc = 0. "Jest odpowiedni status
  <l_s_data>-zzusr_stat = <l_s_jest_buf>-stat. "przekopiowanie do wynikowej tabeli
  <l_s_data>-zzstsma = lv_stsma.
  ENDIF.
  ENDLOOP.
  ENDIF.
  ENDIF.
  ENDLOOP.
  ENDIF.
  endmethod.

 5. Testowanie ekstraktora
 6. Ekstraktor możemy przetestować w transakcji RSA3. Aby wyświetlić dodatkowe pola przy wyświetlaniu listy wynikowej należy wybrać "Bieżące…" z menu narzędzi z listy kolumn po prawej stronie wybrać dodatkowe pola i przycisnąć "Kopiowanie".